Харилцагч байгууллагын Оракл өгөгдлийн сангийн тогтвортой ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлж утсаар болон онлайнаар яаралтай техникийн туслалцаа, шаардлагатай тохиолдолд мэргэшсэн инженерүүд биечлэн очиж хамтарч ажиллана. Ингэснээр асуудлыг цаг алдахгүйгээр богино хугацаанд шийдвэрлэх, тулгарч болох эрсдэлээс сэргийлэх боломжтой юм.