Өгөгдлийн сангийн дэд бүтцийг шинэчлэх, өөрчлөх үйл ажиллагааг цаашид хэрхэн төлөвлөх, юунд анхаарах, тулгарч болох эрсдлийг тооцоолох талаар мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгнө. Үр дүнд харилцагч байгууллагын онолын мэдлэг бүхий өндөр ур чадвартай мэргэжилтнүүд аливаа тулгарч болох асуудалд системтэй байдлаар хандах бөгөөд Оракл өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагаа тогтвортой, найдвартай ажиллана.